Fabege säljer fastighet på Kungsholmen

Fabege har avyttrat fastigheten Klamparen 10, Stockholm. Köpare är KLP Eiendom. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 962 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 21 000 kvm, uthyrbar area i huvudsak kontor. Största hyresgäster är Skolverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Fastigheten är fullt uthyrd förutom en yta om 850 kvm som ska byggas om till butikslokal i köparens regi.

Köparen tillträder 14 december 2012. Försäljningen ger ett resultat om 12 Mkr före skatt och 33 Mkr efter skatt som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2012.

– Fastigheten är färdigutvecklad och det känns bra att avyttra den till en professionell och kunnig fastighetsägare, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef hos Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, Affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.00 den 18 november 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,2 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-saljer-fastighet-pa-kungsholmen,c9336058

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande PDF