Fabege emitterar via delägt bolag ny fastighetsobligation om 1 250 Mkr mot säkerheter

Visio Exploatering AB (”Visio”), ett bolag ägt gemensamt av Fabege och Peab, har i dag via Svensk FastighetsFinansiering II AB (SFFII) som formell låntagare, emitterat ett obligationslån om 1 250 Mkr. Obligationslånet skall användas för vidareutlåning till Visio, som i sin tur skall använda likviden bland annat för att investera i utvecklingen av Arenastaden. Obligationen, med borgen från Fabege och Peab samt säkerheter i Visio Exploatering-koncernen, har en löptid om fem år. Lånet löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,50 procent. SFFII kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm. Hansan AB är serviceagent för SFFII och rapporter med mera kommer att finnas publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se.

Carnegie Investment Bank och DNB Markets har varit finansiella rådgivare och arrangörer vid emissionen.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.00 den 18 december 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,2 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-emitterar-via-delagt-bolag-ny-fastighetsobligation-om-1-250-mkr-mot-sakerheter,c9350762

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande PDF