Stark nettouthyrning och förädling var grunden till det goda resultatet

- 2012 blev ytterligare ett framgångsrikt år för Fabeges samtliga verksamhetsområden. Förvaltningsresultatet förbättrades samtidigt som både förvaltningsportföljen och förädlingsportföljen bidrog till en stark värdetillväxt, berättar Christian Hermelin, VD Fabege.

- Osäkerheten om konjunkturutvecklingen är stor men Fabege är finansiellt väl rustat med en väl belägen fastighetsportfölj med god utvecklingspotential, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.00 den 4 februari 2013

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/stark-nettouthyrning-och-foradling-var-grunden-till-det-goda-resultatet,c9365064

Följande filer finns att ladda ned:


Bokslutskommuniké 2012 PDF

Pressmeddelande PDF