Fabege emitterar säkerställd fastighetsobligation om 1 170 Mkr

Fabege AB har idag emitterat ett obligationslån om 1 170 Mkr med säkerhet i fastigheten Solna Uarda 5 i Arenastaden. Emissionen görs genom en treårig obligation om totalt 1 170 Mkr fördelad på 300 Mkr med en fast ränta om 3,70 procent och 870 Mkr som löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 2,15 procent.

Fabege AB kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm. Prospekt kommer att publiceras på Fabeges hemsida www.fabege.se.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och arrangör vid emissionen.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13.30 den 5 februari 2013.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.


 Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-emitterar-sakerstalld-fastighetsobligation-om-1-170-mkr,c9365792

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande PDF