Hållbarhetsrapporten granskad och godkänd av tredje part

Fabege har låtit Deloitte granska Hållbarhetsrapporten 2012, och revisorerna fann att Hållbarhetsrapporten uppfyller GRIs (the Global Reporting Initiative) krav på rapportering enligt nivå C+. Fabege bedriver ett målstyrt, systematiskt och förebyggande miljöarbete. Ett konkret exempel på Fabeges hållbarhetsarbete är de genomförda energieffektiviseringarna som kombinerat positiva miljöeffekter med kostnadsbesparingar för både hyresgäster och Fabege.

- Jag är stolt över vårt bidrag till en hållbar stadsutveckling. Vi har bland annat lyckats minska koldioxidutsläppen med 90 procent på tio år, men vi nöjer oss inte med det - vi kommer att fortsätta arbeta systematiskt med energieffektivisering i våra fastigheter, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Under 2012, minskade Fabege värmeanvändningen med ytterligare 4 procent och ligger cirka 50 procent under det genomsnitt som Energimyndigheten redovisar för Stockholms läns klimatzon. Det innebär att Fabeges värmeanvändning redan nu uppfyller EUs fastställda energieffektiviseringsmål för år 2050. Den positiva utvecklingen beror dels på intensivt arbete med driftoptimering, dels på investeringar i energieffektiv teknik.

Fabege medverkar i flera nätverk där det gemensamma målet är att minska miljö- och klimatpåverkan från fastigheter och stadsdelar. Exempel på sådana samarbeten är BELOK, Sweden Green Building Council och Klimatpakten.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
El
lisabet Olin, kommunikationschef, tel 070-672 52 33

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/hallbarhetsrapporten-granskad-och-godkand-av-tredje-part,c9389461

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande pdf