Fabege säljer i Ulvsunda

Fabege har avyttrat fastigheten Masugnen 7 i Ulvsunda, Stockholm. Köpare är JM. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 200 Mkr. Masugnen 7 omfattar idag knappt 11 000 kvm verksamhetsyta. JM tillträder 1 juli 2013 och avser att bygga bostäder på fastigheten. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 93 Mkr som kommer att redovisas under första kvartalet 2013.

  Vår kärnverksamhet är kommersiella fastigheter i attraktiva områden. Avyttringen av fastigheten Masugnen 7 är ett bra exempel på en fastighet som geografiskt ligger utanför våra prioriterade områden och som kan konverteras till bostäder, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-saljer-i-ulvsunda,c9392041

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande pdf

Masugnen 1487