Balder förvärvar paket om tre fastigheter av Fabege

Fabege har avyttrat fastigheterna Skeppshandeln 1 i Hammarby Sjöstad, Murmästaren 7 på Kungsholmen och Fiskaren Större 3 på Södermalm. Köpare är Fastighets AB Balder. Försäljningarna sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 815 Mkr.

Projektfastigheten Skeppshandeln 1 är i princip fullt uthyrd och säljs under pågående produktion som Fabege kommer att slutföra. Skeppshandeln 1 omfattar cirka 13 700 kvm uthyrbar area fördelat på hotell, butiker och kontor samt därutöver ett garage. Projektet beräknas färdigställt för inflyttning under andra kvartalet 2014.

Murmästaren 7 är belägen på Kungsholmen. Fastigheten omfattar cirka 3 000 kvm kontor och butiker.

Fiskaren Större 3 är belägen på Södermalm och omfattar cirka 2 600 kvm varav drygt hälften avser bostäder och resterande yta fördelas på kontor och butiker.

Försäljningen ger ett resultat före skatt om 15 Mkr och efter skatt om 54 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2013.

Fastigheterna har stora inslag av hotell, butiker och bostäder vilket ligger utanför Fabeges kärnverksamhet. Genom affären koncentreras Fabeges fastighetsportfölj ytterligare mot strategin att äga och utveckla kontorsfastigheter i samlade bestånd. Avyttringen är ett naturligt led i Fabeges fortsatta fokusering. Vi är glada att köparen är en professionell och kunnig fastighetsägare som kommer att ta väl hand om ”våra” hyresgäster, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef hos Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14.00 den 17 maj 2013.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,1 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/balder-forvarvar-paket-om-tre-fastigheter-av-fabege,c9416274

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande pdf
Fiskaren Större 3
Fiskaren Större 3
Murmästaren 7
Murmästaren 7
Skeppshandeln 1
Skeppshandeln 1