Delårsrapport jan-jun 2013  -  Högre driftnetto och starkare balansräkning

- Sammanfattningsvis är jag nöjd med att alla våra affärsområden bidrar till det totala resultatet. Jag ser fram emot en höst med hög aktivitet där vi fortsätter att skapa värde genom att attrahera kunder till våra attraktiva fastigheter och projekt, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 5 juli 2013.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/delarsrapport-jan-jun-2013----hogre-driftnetto-och-starkare-balansrakning,c9438500

Följande filer finns att ladda ned:


Delårsrapport jan-juni 2013 pdf

Pressmeddelande pdf