Fabege kommenterar Kammarrättens dom i pågående skatteärenden

Kammarrätten har idag meddelat beslut i ett antal av Fabeges skatteärenden. Sammantaget omfattar de domar som nu avgivits ca 20 procent av det sammanlagda skattekravet.

Bakgrunden är, som tidigare har meddelats, att Skatteverket har beslutat att upptaxera den nuvarande Fabegekoncernen för fastighetsförsäljningar gjorda via kommanditbolag. Affärerna härrör från Tornet, gamla Fabege och Wihlborgs under åren 2003–2005. Den sammanlagda upptaxeringen uppgår till 7 763 Mkr och medför sammanlagda skattekrav inklusive tillägg och avgifter om totalt 2 484 Mkr.

Kammarrättens domar innebär att skatteflyktslagen ansetts vara tillämplig och att transaktionerna ska belastas med skatt.

De domar som avlämnats visar att Fabege haft viss framgång i yrkandena på hur den skattepliktiga vinsten ska beräknas.

Fabege kommer nu skyndsamt att analysera domarna för att kunna göra en mer fullständig bedömning av helheten eftersom olika förutsättningar gäller för varje enskilt ärende. Så snart denna är klar återkommer vi med mer information om hur Fabege påverkas av den uppkomna situationen.

Fabege bestrider Kammarrättens beslut och avser söka prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15:30 den 30 september 2013.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.


 Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-kommenterar-kammarrattens-dom-i-pagaende-skattearenden,c9474283

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande pdf