Kompletterande kommenterar till Kammarrättens dom i pågående skatteärenden

Som tidigare meddelats har Fabege erhållit Kammarrättens domar i ett antal av Fabeges skatteärenden. Kammarrätten har funnit att skatteflyktslagen är tillämplig och att de aktuella transaktionerna ska belastas med skatt. De domar som avlämnats visar att Fabege haft viss framgång i yrkandena på hur den skattepliktiga vinsten ska beräknas.

Baserat på de domar som meddelats har den totala upptaxeringen minskat till 7 623 Mkr och det totala skattekravet inklusive tillägg och avgifter har minskat till 2 373 Mkr.

Fabege har reserverat totat 1,9 Mdkr. Resterande belopp i enlighet med Skatteverkets totala krav, dvs 0,5 Mdkr, redovisas som en eventualförpliktelse. Fabege gör i dagsläget ingen annan bedömning än att det tidigare beslutet att reservera 1,9 Mdkr står fast.

Kammarrätten har ännu inte meddelat någon tidplan för när resterande domar förväntas avges.

Fabege bestrider Kammarrättens beslut och avser söka prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.00 den 3 oktober 2013.

Fabege AB (publ) is one of Sweden’s leading property companies focusing mainly on letting and managing office premises and property development. The carrying amount of the company’s property portfolio is approximately SEK 32.2bn. The portfolio is concentrated in the Stockholm region and has an annualised rental value of SEK 2.3bn and a lettable area of 1.1m sqm. Fabege’s shares are listed on Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap segment.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/kompletterande-kommenterar-till-kammarrattens-dom-i-pagaende-skattearenden,c9476380

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande pdf