Koncernledningen förstärks med chef för teknik och miljö

Fabege samlar nu teknik, energi och miljöfrågor i en ny avdelning och tillsätter Anders Borggren som ansvarig och medlem av koncernledningen. Anders Borggren kommer närmast från ISS där han arbetat som ansvarig för verksamhetsutvecklingen i Sverige. Han tillträder sin nya roll på Fabege senast den 1 februari 2014.

 Utvecklingen och kraven på tekniksidan ökar hela tiden och genom att samla teknik, energi och miljöfrågor under Anders Borggrens ledning kommer vi att stärka både vårt kunderbjudande och det fortsatta arbetet att minska vår klimatpåverkan, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 14 oktober 2013.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/koncernledningen-forstarks-med-chef-for-teknik-och-miljo,c9480727

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande pdf