Närvaron stärks i Arenastaden

Fabege har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Tömmen 1, Gårdsvägen 2-4 i Arenastaden. Säljare är tre privata fastighetsägare.

Fastigheten inrymmer cirka 7 350 kvm kommersiella lokaler fördelat på kontor, industri och lager. Vid tillträdet är fastigheten delvis vakant och ger Fabege möjlighet att erbjuda lokaler även till mindre hyresgäster, något som annars varit svårt i Arenastaden.

Fastigheten förvärvas i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 85 Mkr. Hyresvärdet är cirka
8 Mkr.

-          Affären är ett led i vår fortsatta strategiska fokusering och ambition att växa i våra prioriterade områden, säger Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 18 oktober 2013.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/narvaron-starks-i-arenastaden,c9483550

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf