Fabeges årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Den svenska versionen av Fabege ABs årsredovisning för 2013 är tillgänglig via bolagets webbplats, www.fabege.se, från och med tisdagen den 25 februari 2014, kl 08.00.

Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras den 17 mars 2014.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 25 februari 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabeges-arsredovisning-ar-tillganglig-via-bolagets-webbplats,c9541882

Följande filer finns att ladda ned:


Fabege Årsredovisning 2013

Pressmeddelande pdf