Fabege säljer bostadsbyggrätter i Hammarby Sjöstad

Fabege har avyttrat den obebyggda fastigheten Luma 3 i Hammarby Sjöstad till Besqab. Fastigheten är belägen intill Lumafabriken och är detaljplanelagd för bostäder.

Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 148 Mkr. Försäljningen ger ett resultat före skatt om 70 Mkr respektive 85 Mkr efter skatt som kommer att redovisas under första kvartalet 2014.
 
– Vi har utvecklat fastigheten med en byggrätt för bostäder och det är i linje med vår affärside att före genomförandet sälja till en bostadsproducent, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 12:25 den 28 mars 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 33,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-saljer-bostadsbyggratter-i-hammarby-sjostad,c9559838

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf