Ekonomiskt bidrag till utbyggnad av tunnelbanan

Fabege bidrar med 100 miljoner kronor till Solna stads medfinansiering av tunnelbanan till Arenastaden. Utbetalningarna kommer att ske i jämn takt under utbyggnaden som beräknas påbörjas under 2016 och färdigställas 2022.

-          Arenastadens attraktionskraft kommer att stärkas ytterligare tack vare det kommunikationsnav som skapas i och med tunnelbaneutbyggnaden. I och med den får stadsdelen tillgång till pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar och därför har det också varit logiskt för oss att vara med och bidra ekonomiskt till utbyggnaden, säger Christian Hermelin, VD på Fabege.  

Fabege äger 200 000 kvm kontorsytor i Arenastaden och har byggrätter för ytterligare 250 000 kvm kontor i området. Utöver kontorsytorna är Fabege delägare till bostadsbyggrätter samt Friends Arena som också kommer att gynnas av tunnelbaneutbyggnaden.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl kl 18.00 den 31 mars 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde av 33,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/ekonomiskt-bidrag-till-utbyggnad-av-tunnelbanan,c9560855

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf