Arenastaden lockar TeliaSonera till Solna

Fabege har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med TeliaSonera om att hyra hela Scandinavian Office Building i Arenastaden, Solna. Flytten beräknas till våren 2016 och berör alla TeliaSoneras medarbetare i Farsta och city. Hyresvärdet är drygt 98 Mkr per år exklusive tillägg och garage.

TeliaSoneras nya huvudkontor kommer att byggas i anslutning till Mall of Scandinavia och kommer att miljöklassas. TeliaSonera har också tecknat ett Grönt hyresavtal som innebär ett fördjupat samarbete kring miljöfrågor och minskad klimatpåverkan.

- Vi är naturligtvis oerhört glada över att välkomna ett av Sveriges största företag till Arenastaden. När TeliaSonera flyttar in kommer det att finnas ett serviceutbud i nivå med city i ett av Stockholms bästa kommunikationslägen. I Arenastaden strävar vi efter att skapa en levande stadsdel och vi är övertygade om att TeliaSoneras medarbetare kommer att få en stimulerande och trivsam arbetsmiljö, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fakta om Arenastaden:
Arenastaden är en hållbar stadsdel som utvecklas på gammal lågutnyttjad industrimark som sanerats.
Hållbarhetsambitionerna i stadsdelen är höga och alla Fabeges nya byggnader är miljöklassade. I slutet av 2015 kommer tvärbanan och de nya infarterna från motorvägarna att vara på plats. 2017 öppnar citybanan och pendeln integreras med tunnelbanan. 2022 planeras även tunnelbanan att vara utbyggd till Arenastaden. Friends Arena, Mall of Scandinavia, Quality Hotel Friends och de nybyggda bostäderna formar tillsammans med de moderna kontoren en levande stadsdel med citypuls. För mer info: www.arenastaden.se

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 23 april 2014.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde av 33,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/arenastaden-lockar-teliasonera-till-solna,c9572517

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf
Scandinavian Office Building, TeliaSoneras nya kontor
TeliaSoneras nya kontor