Rekordhög överskottsgrad

Christian Hermelin, VD Fabege, kommenterar första kvartalet 2014:

”Stabila hyresintäkter tillsammans med den milda vintern i inledningen av året gav ett förbättrat driftsöverskott och kassaflöde. Överskottsgraden uppgick till 68 procent, en avsevärd förbättring i jämförelse med motsvarande period under föregående år och den högsta vi någonsin redovisat i ett första kvartal.” kommenterar Christian Hermelin.

Affärsmodellens samtliga delar - förvaltning, förädling och transaktion - bidrog till resultatet. Det visar att vårt sätt att skapa värden fungerar väl. Vår kvalitativa projektportfölj bidrog starkt till värdetillväxten. Under inledningen av året har Fabege sålt tre fastigheter (varav en efter balansdagens utgång) med gott resultat. Affärerna är ett led i vårt arbete att ständigt öka potentialen i vår fastighetsportfölj. Genom affärerna skapar vi också förutsättningar för investeringar i nya projekt.

Stockholm växer och efterfrågan på moderna kontor i spårbundna kommunikationslägen ökar. Fabeges fastighetsportfölj matchar väl marknadens efterfrågan och vi upplever en hög aktivitet på hyresmarkanden med många spännande diskussioner som fortlöper.” säger Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.02 den 24 april 2014.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde av 33,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/rekordhog-overskottsgrad,c9573496

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf