Fabege säljer två tomträtter i city

Fabege har avyttrat tomträtten Duvan 6 till Mengus och tomträtten Lammet 17 till Slussgården. Duvan är belägen på Klara Södra Kyrkogata 1, och omfattar en uthyrbar area om 9 670 kvm som i huvudsak består av kontor. Lammet är belägen på Korgmakargränd 2 och omfattar en uthyrbar area om 6 790 kvm (fördelat på 5 660 kvm kontor/ butiksyta och 1 130 kvm förråd).

Försäljningarna sker i bolag till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 853 Mkr och ger ett resultat om 25 Mkr före skatt, respektive 48 Mkr efter skatt, vilket kommer att redovisas under andra kvartalet 2014.

        Vi har valt att sälja dessa tomträtter för att fortsätta investera i vår projektportfölj som vi bedömer ger oss en högre avkastning, säger Klaus Hansen Vikström, ViceVD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 9 juni 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-saljer-tva-tomtratter-i-city,c9598190

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf