Rekordhög överskottsgrad och nettouthyrning

Under andra kvartalet tecknades två större projektuthyrningar med TeliaSonera och SEB, båda i Arenastaden. Genom uthyrningarna blev första halvårets rekordhöga nettouthyrning 258 Mkr. Dessutom uppgick överskottsgraden till starka 71 procent.

Christian Hermelin, VD Fabege, kommenterar första halvåret 2014:

Det är glädjande att första halvåret bjuder på den högsta nettouthyrningen i Fabeges historia. Detta borgar för fortsatt värdeskapande och Arenastadens ställning som modernt attraktivt arbetsplatsområde stärks ytterligare. Jag är också glad över att transaktionsvinster och värdetillväxt i både förvaltningsportföljen och projektportföljen bidrog till det starka verksamhetsresultatet.

Vi ser framför oss en ökad aktivitet både i projektverksamheten och på transaktionsmarknaden. Med det fördelaktiga finansiella klimat som råder, och i kombination med god efterfrågan på hyresmarknaden, har Fabege alla förutsättningar att kunna leverera ett bra resultat 2014 där verksamhetens alla delar bidrar.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.02 den 4 juli 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/rekordhog-overskottsgrad-och-nettouthyrning,c9612550

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf