Delårsrapport januari-september 2014

Bra marknadsförutsättningar bäddar för goda affärer

- Det tredje kvartalet var som förväntat ett stilla kvartal ur affärssynpunkt med färre avslutade affärsförhandlingar. Samtidigt innebar sommaren lägre energikostnader och därmed ett starkare driftsöverskott. Värdetillväxten i fastighetsportföljen fortsatte både genom värdeskapande projekt och genom förbättrade marknadsvillkor. Fabege levererar ett resultat i linje med dessa förväntningar.

Vi befinner oss på en marknad som bidrar till goda förutsättningar för bra affärer. Såväl hyresmarknaden som transaktionsmarknaden är mer aktiv nu än för ett halvår sedan och vi ser stabila eller svagt stigande hyror och fler potentiella investerare. Våra kunder efterfrågar i allt högre grad moderna, flexibla och kostnadseffektiva kontor i attraktiva lägen med bra kommunikationer. Fabeges fastighets- och projektportfölj möter denna efterfrågan väl, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 16 oktober 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,9 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/delarsrapport-januari-september-2014,c9662702

Följande filer finns att ladda ned:


Delårsrapport januari-september 2014

Delårsrapport januari-september 2014