Fabege säljer Planen 4, Solna

Fabege har avyttrat fastigheten Planen 4 i Solna till Näckström Fastigheter AB.

Fastigheten är belägen med adress Solnavägen/Bollgatan, och omfattar en uthyrbar area om drygt 5 000kvm, varav merparten kontor samt butiker i bottenvåningen. Fastigheten är sedan ett år till största delen vakant och planarbetet för konvertering till vårdboende har under denna tid löpt på. Näckström Fastigheter avser att bygga om de vakanta lokalerna till vårdboende.

Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 106 Mkr och ger ett resultat om 23 Mkr före skatt respektive 20 Mkr efter skatt vilket kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2014.

        De vakanta våningsplanen visade sig passa väl för omsorgsboende vilket också är mycket efterfrågat i Solna, en omvandling som ligger utanför Fabeges prioriterade investeringar. Vi uppfattar Näckström som en kompetent och naturlig köpare för denna omvandling, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 07.50 den 27 november 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-saljer-planen-4--solna,c9687154

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf