Fabege blir delägare i nytt finansbolag med MTN program om 8 000 MKR

Via det delägda finansbolaget Nya Svensk FastighetsFinansiering AB kommer Fabege att effektivt nå kapitalmarknaden via säkerställda MTN. Ett sätt att bredda basen för bolagets upplåningsstruktur.

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB till 20 procent vardera. Bolagets finansieringsverksamhet kommer att starta i början av februari 2015.  

-Fabege kommer genom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB att få en ny finansieringskälla att utnyttjas för att komplettera dagens upplåningsstruktur, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

 

 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 12 januari 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 33,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-blir-delagare-i-nytt-finansbolag-med-mtn-program-om-8-000-mkr,c9704382

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf