Bokslutskommuniké januari-december 2014

Januari – december 2014

Fabege avslutar året starkt och genomför många affärsavslut

  Affärstakten var hög under hela året, inte bara på transaktionssidan, utan också inom förvaltningen och projektverksamheten.  Vi noterar rekord i nettouthyrning, vilket innebär att vi ökar takten i utvecklingen av vår projektportfölj, med flera stora pågående projekt som sträcker sig ett par år fram i tiden.  Projekten forsätter att skapa värde men vi har också sett en stark värdetillväxt i vårt moderna och välbelägna förvaltningsbestånd under året, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)                                                                                    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.00 den 4 februari 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/bokslutskommunike-januari-december-2014,c9718087

Följande filer finns att ladda ned:


Bokslutskommuniké januari-december 2014

Fjärde kvartalet Kort kommentar