Fabeges årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Den svenska versionen av Fabege ABs årsredovisning för 2014 är tillgänglig via bolagets webbplats, www.fabege.se, från och med tisdagen den 24 februari 2015, kl 08.00.

Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras den 25 mars 2015.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 24 februari 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabeges-arsredovisning-ar-tillganglig-via-bolagets-webbplats,c9729154

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf

Årsredovisning 2014 sv