Delårsrapport januari-mars 2015

Januari – mars 2015

God utveckling under kvartalet

”Fabeges verksamhet har utvecklats väl under första kvartalet och vi ser nu en mer påtaglig hyrestillväxt i alla våra områden. Den starka marknaden har även bidragit till en god värdeförändring, och vi kan konstatera att avkastningskraven fortsätter att sjunka. Fabeges fastighetsportfölj motsvarar väl kundernas krav på moderna hållbara kontor i attraktiva, spårbundna lägen och vi ser framför oss en fortsatt god utveckling.”- säger Christian Hermelin, VD Fabege

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 23 april 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/delarsrapport-januari-mars-2015,c9761234

Följande filer finns att ladda ned:


Delårsrapport januari-mars 2015

Första kvartalet 2015 Kort kommentarv2