Fabege tillträder Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2

Fabege tecknade avtal den 28 maj 2015 med Catena AB (publ) om förvärva att projektfastigheterna Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2 belägna invid Frösundaleden i Solna, ”Haga Norra”. Transaktionen var villkorad av beslut på extra bolagsstämma i Catena. Efter att Catenas stämma idag beslutade att godkänna försäljningen har affären fullföljts och Fabege har tillträtt fastigheterna.

– Vår satsning på stadsdelsutveckling har varit mycket framgångsrik och vi ser här god potential till värdeskapande, inte minst tack vare den höga efterfrågan av moderna hus i spårbundna lägen. Förvärvet av Haga Norra ligger också väl i linje med vår ambition om att ha en projektportfölj med stor potential, säger, Christian Hermelin, VD Fabege.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.30 den 23 juni 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-tilltrader-stora-frosunda-2-och-hagalund-2-2,c9795237

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf