Delårsrapport Januari – juni 2015

Rekordstarkt resultat under årets första sex månader

”Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med för ett år sedan och landade på 102 kr per aktie. Överskottsgraden - som är ett bra effektivitetsmått för förvaltning – uppgick till 72 procent – ett rekord för ett första halvår. Jag är också mycket nöjd med nettouthyrningen som under årets första sex månader uppgick till 51 Mkr.”- säger Christian Hermelin, VD Fabege

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

    
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 6 juli 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 36,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/delarsrapport-januari---juni-2015,c9801500

Följande filer finns att ladda ned:


Delårsrapport Januari – juni 2015

Andra kvartalet 2015 Kort kommentar