Fabege förtidsinlöser utestående obligationslån

Avseende säkerställda obligationer om SEK 1 170 000 000 emitterade av Fabege AB (publ) (”Bolaget”) med ISIN SE0005036084 avseende obligationer med fast ränta (Serie 1) och ISIN SE0005036092 avseende obligationer med rörlig ränta (Serie 2) (”Obligationer”), informerar Bolaget härmed samtliga innehavare av Obligationer om att Bolaget avser nyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga Obligationer den 15 november 2015, i enlighet med Terms and Conditions för Obligationerna signerade
8 februari 2013.

Obligationerna kommer att inlösas till en kurs av 100 procent av det nominella beloppet, jämte upplupen ränta i enlighet med Terms and Conditions från men exklusive föregående ränteförfallodag fram till och med den 15 november 2015.

 

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.00 den 1 oktober 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 36,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-fortidsinloser-utestaende-obligationslan,c9840262

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf