Delårsrapport Januari – September 2015

Stark marknad banar väg

”Vi upplever en hög aktivitet på hyresmarknaden och våra områden attraherar många potentiella hyresgäster. Jag är nöjd med periodens höga nettouthyrning och återköpsgrad. Vi har mycket goda marknadsförutsättningar men det är också en imponerande insats från vår organisation som har bäddat för det starka resultatet.”- säger Christian Hermelin, VD Fabege

Fabege AB (publ)                                                                                   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 20 oktober 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 37,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/delarsrapport-januari---september-2015,c9850748

Följande filer finns att ladda ned:


Delårsrapport Januari – September 2015

Tredje kvartalet 2015 Kort kommentar