Bokslutskommuniké januari – december 2015

Fabege levererar rekordresultat

”Fabege har haft kapacitet och drivkraft att ta vara på de goda marknadsförutsättningarna. Vi har successivt under året omförhandlat hyror på allt högre nivåer, vi har tecknat avtal med nya kunder och vi har fortsatt arbetat med effektiviseringar i förvaltningen och med våra värdeskapande projekt. Genom detta har vi bäddat för den starka värdetillväxt vi nu ser i resultatet.”- säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 40,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/bokslutskommunike-januari---december-2015,c9906960

Följande filer finns att ladda ned:


Bokslutskommunike 2015

Fjärde kvartalet 2015 11 00