Delårsrapport januari – mars 2016

¹ Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–mars 2015 och för balansposter per 31 december 2015.

Fabege levererar starkt första kvartal

“Vårt arbete med att förlänga hyreskontrakt med våra kunder har varit lyckosamt med stigande hyresnivåer både vid omförhandlingar och nyförhandlingar. Den starka hyrestillväxten tillsammans med lägre avkastningskrav bidrog till kvartalets värdetillväxt som uppgick till drygt 1,5 Mdkr. Värdetillväxten har också påverkats positivt av att vi nu avslutat eller närmar oss avslutning på ett flertal av våra stora projekt ”- säger Christian Hermelin, VD Fabege.
   

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.
   
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 40,5 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/delarsrapport-januari---mars-2016,c9964252

Följande filer finns att ladda ned:


Delårsrapport Januari – Mars 2016

Första kvartalet 2016 Kort kommentar