Delårsrapport januari – juni 2016

*Jämförelsetalen för resultatposter avser värde för perioden januari–juni 2015 och för balansposter per 31 december 2015.

 
Fabege levererar starkt andra kvartal

-   Vi fick ett bra resultat under första halvåret och det finns goda förutsättningar för ett starkt resultat för helåret 2016. Fler färdigställda projekt kommer att öka hyresvolymen, vilket tillsammans med fortsatt effektiv drift och låga räntekostnader förväntas ge ett förbättrat förvaltningsresultat, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

 
Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2016 klockan 08:00 CET.

  
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 42,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
 Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/delarsrapport-januari---juni-2016,c2043088

Följande filer finns att ladda ned:


Delårsrapport januari – juni 2016

Andra kvartalet 2016 Kort kommentar