Ökade hyresnivåer och ett starkt resultat

Periodens resultat efter skatt ökade till 2 730 Mkr (1 535), motsvarande 16:51 kr per aktie (9:28). Hyresintäkterna uppgick till 1 039 Mkr (998) och driftsöverskottet uppgick till 724 Mkr (715). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med 7 procent och driftsöverskottet ökade med drygt 5 procent. 

Förutsättningarna på Stockholms fastighetsmarknad är i dagsläget mycket goda. Med stigande hyresnivåer, sjunkande avkastningskrav och fortsatt mycket låga räntenivåer ges förutsättningar för såväl ökade kassaflöden som stigande fastighetsvärden.

- Såväl fastighets- som hyresmarknader står fortsatt mycket starka med accelererande hyresnivåer och stigande fastighetsvärden. Vi fick ett mycket bra resultat under första halvåret och det finns goda förutsättningar för ett starkt resultat för helåret 2016. Fler färdigställda projekt kommer att öka hyresvolymen, vilket tillsammans med fortsatt effektiv drift och låga räntekostnader förväntas ge ett förbättrat förvaltningsresultat, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli  2016 klockan 08:02 CET. 

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 42.4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/okade-hyresnivaer-och-ett-starkt-resultat,c2042979

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf