Information om Fabeges behandling av dina personuppgifter

I samband med att du ingår hyresavtal med Fabege kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig som antingen är kontakperson för hyresgäst eller som är privatperson eller enskild firma. I denna information kan du läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling.

Fabege AB (publ) org.nr. 556049–1523 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som du tillhandahåller till oss. Om du är kontaktperson för hyresgäst kan dina personuppgifter lämnas till oss från hyresgästen. Sådana personuppgifter utgörs främst av namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-mailadress.

Vi kan komma att komplettera dina personuppgifter genom att inhämta kreditupplysning för att bedöma din eller ditt företags ekonomiska förmåga.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan.

Syfte med behandlingen Legal grund för behandlingen
Att administrera vår relation och uppfylla våra åtaganden som hyresvärd mot dig eller hyresgästen. 

Om du är privatperson eller enskild firma: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av vårt hyresavtal.

Om du är kontaktperson för hyresgäst: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera och uppfylla våra förpliktelser som hyresvärd.
Att administrera och ta emot dina hyresbetalningar. 

Om du är privatperson eller enskild firma: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av vårt hyresavtal.

Om du är kontaktperson för hyresgäst: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att fakturera och få betalt för lokalen från hyresgästen.
Att löpande förvalta och underhålla hyreslokalen.

Om du är privatperson eller enskild firma: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av vårt hyresavtal.

Om du är kontaktperson för hyresgäst: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera och uppfylla våra förpliktelser som hyresvärd.
Att tillhandahålla service och hantera felanmälan. 

Om du är privatperson eller enskild firma: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av vårt hyresavtal.

Om du är kontaktperson för hyresgäst: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att åtgärda fel och problem i fastigheten och lokalen.
Ta fram statistik på övergripande nivå. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att få ökad marknads- och kundinsikt och utvärdera vår verksamhet.
Kommunicera med dig avseende relevanta erbjudanden om våra och andra företags (såsom försäkringsbolags) produkter och tjänster.  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera relevanta erbjudanden och tjänster till dig.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

För att uppfylla de syften vi redogjort för ovan kan vi behöva dela med oss av dina personuppgifter till våra leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Vi är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som våra leverantörer utför på vårt uppdrag och leverantörerna får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

När vi använder leverantörer kan det innebära att dina personuppgifter överförs till länder utanför EES (dvs. tredje land). All sådan överföring sker i överenstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket innebär att EU-kommissionen inte beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå, baseras överföringen på EU-kommissionens modellklausuler eller Privacy Shield (avseende överföringar till USA).

Om vi inhämtar en kreditupplysning kommer dina personuppgifter att lämnas ut till och behandlas av den som tillhandahåller kreditupplysningen. Vid försenad betalning kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till inkassobolag. I vissa fall är vi också skyldiga att lämna uppgifter till myndigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du är kontaktperson behandlas dina personuppgifter så länge du är angiven som kontaktperson för hyresgästen. Om du är privatperson eller enskild firma som är hyresgäst behandlas dina personuppgifter så länge du är hyresgäst hos oss.

Vi raderar dina personuppgifter senast sex månader efter hyresförhållandets upphörande om vi inte måste spara dem under längre tid på grund av krav i t.ex. bokföringslagen eller att det finns utestående hyresfordringar eller andra rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.  
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. 
  • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dem för direkt marknadsföring.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller vill nyttja dina rättigheter, kontakta oss på gdpr@fabege.se. Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten, som för närvarande är Datainspektionen, www.datainspektionen.se.