Bolagsstyrning

Bolagsstyrning kallas det sätt på vilket rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer.

Fabege är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för bolagsstyrning ligger bolagsordningen, aktiebolagslagen samt andra tillämpliga lagar och regelverk. Fabege tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) vars övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag.

God bolagsstyrning är ett viktigt mål för Fabege. Ägarna och aktörerna på de finansiella marknaderna ska uppfatta att beslut fattas på rationella grunder och med målet att leda till ett högre värde på bolaget. Genom att informera om förhållanden och beslut samt att värdera risker på ett öppet sätt, ökar marknadens tillit till bolaget och dess processer, vilket höjer värdet på bolaget.

Ansvaret för styrning, ledning och kontroll av Fabeges verksamhet fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Fabege arbetar löpande med att uppnå en än mer effektiv och ändamålsenlig styrning av bolaget. Uppgiftsfördelningen mellan Fabeges organ bestäms utifrån gällande lag och regelverk.

Aktieägare

I Fabege har samtliga aktier samma rösträtt, vilket innebär att möjligheten att utöva ägarinflytande överensstämmer med respektive aktieägares kapitalandel i bolaget.

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ.

Valberedning 

Valberedningen utses av de större aktieägarna, i enlighet med en procedur som antagits av årsstämman. Valberedningens uppgift är att utarbeta förslag avseende stämmoordförande, styrelseordförande, styrelse, styrelsearvoden, revisorer, revisionsarvoden samt eventuella förändringar i principer för utseende av valberedning.

Revision

Revisorn för Fabege väljs av årsstämman.

Styrelse

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Fabeges organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen består av de ledamöter som väljs av aktieägarna. Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses.

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Utskottet är styrelsens förlängda arm för övervakning av frågor som rör redovisning, revision och finansiell rapportering. Uppdraget omfattar behandling av frågor som verksamhetens risker och riskhantering, intern kontroll (miljö, utformning och genomförande), redovisningsprinciper, ekonomisk uppföljning och rapportering samtrevisionens utförande.

Verkställande direktör

Verkställande direktören är ansvarig för den operativa styrningen, har ansvaret för att sköta den löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut.

Koncernledning & verksamhetsområden

Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i sam råd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen utför tillsammans den operativa styrningen och leder verksamheten och den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens riktlinjer, an visningar och beslut. Fabeges operativa verksamhet bedrivs inom tre områden; Förvaltning, Förädling och Transaktion.