Koncernledningens arbete

Verkställande direktören

Verkställande direktören är ansvarig för den operativa styrningen, har ansvaret för att sköta den löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut.

Utöver den ansvarsfördelning som gäller allmänt enligt Aktiebolagslagen reglerar instruktionen för VD bland annat följande:

 • Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att tillse att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag.
 • Verkställande direktörens roll som föredragande på styrelsemötena.
 • Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att fortlöpande tillse att nödvändig information inhämtas från varje
  bolag inom koncernen.
 • Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att övervaka efterlevnaden av styrelsens beslut avseende mål, affärsidé, strategiska planer, etiska och andra riktlinjer samt vid behov föreslå styrelsen översyn av dessa.
 • Ärenden som alltid ska underställas styrelsen såsom större förvärv, försäljningar eller större investeringar i befintliga fastigheter.
 • Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att tillse att Fabege iakttar de skyldigheter beträffande information mm som följer av Fabeges noteringsavtal med Stockholms Fondbörs.

Arbetsordningen innehåller även en särskild rapporteringsinstruktion som reglerar innehåll och tider för rapportering till styrelsen.

Koncernledning

Koncernledningen består sedan januari 2015 av fem personer förutom VD:

 • Vice VD, ekonomi- och finanschef
 • Chef Förvaltning
 • Chef för Projekt och förädling
 • Vice VD, Affärsutvecklingchef
 • Chef Teknisk drift

Operativa koncernledningsmöten hålls varje vecka. En gång i månaden hålls protokollförda beslutsmöten. Under mötena behandlas strategiska och operativa frågor som fastighetsaffärer, uthyrning, marknadsutveckling, organisation samt månads- och kvartalsuppföljning. Vid mötena deltar också VDs assistent och HR chefen.

Samtliga medlemmar av koncernledningen är anmälda till Finansinspektionens insynsregister.