Policydokument

Våra policydokument syftar bland annat till att bevara och utveckla de stora värden som finns i verksamheten och upprätthålla förtroendet för Fabege hos allmänheten.

Koncernledningen fastställer Fabeges samtliga policyer och även vissa instruktioner. 

Miljöpolicy

Fabege skall vara en betydande partner till våra kunder och samhället i stort. Omsorg om miljön skall vara en naturlig och integrerad del av Fabeges arbete med förvaltning, projektutveckling och fastighetsaffärer.

Fabege avser att utveckla långsiktigt attraktiva och hållbara fastigheter, områden och stadsdelar som ger en låg belastning på miljön och god brukarkomfort.

Miljöpolicy (pdf) 

Upphandling och inköpspolicy

För att nyttja Fabeges möjligheter till kostnadsfördelar och ökat anseende är det nödvändigt att alla som deltar i upphandling och inköpsprocessen har samma grundsyn och goda kunskaper om de lagar och rutiner som gäller för inköp och upphandling. 

För att säkerställa en bra upphandling och inköpsverksamhet har Fabege därför antagit en policy som tar hänsyn till Fabeges egna, kundernas, leverantörernas och entreprenörernas krav på en rationell, effektiv och etisk verksamhet.

Upphandling och inköpspolicy (pdf)

Personalpolicy

Personalpolicyn syftar till att beskriva Fabeges grundläggande värderingar, mål och aktiviteter för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Personalpolicyn ska stödja förnyelse och mångfald i verksamheten och bidra till smidighet och respekt gentemot individen.

Personalpolicy (pdf)