Revisionsutskottet

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott för 2017. Utskottet består av följande tre ledamöter, inklusive ordförande:

  • Märtha Josefsson, ordförande
  • Eva Eriksson, ledamot
  • Pär Nuder, ledamot

Revisionsutskottet håller fyra möten per år och behandlar frågor om intern kontroll, uppföljning, väsentliga processer såsom fastighetsvärdering, finansiering, skatter och finansiell rapportering med mera.

Vid varje möte lämnade bolagets revisorer rapport från sin granskning under året. Protokollen från revisionsutskottets möten delgavs samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande avrapporterade löpande till styrelsen.