Visselblåsarfunktion

Goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik är avgörande för Fabeges långsiktiga framgång. Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.

Vad kan rapporteras?

Fabeges visselblåsartjänst är till för att rapportera allvarliga oegentligheter som rör:

  • bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet, 
  • korruption och mutor,
  • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen, 
  • allvarliga former av diskriminering och trakasserier, eller
  • andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Till följd av gällande lagstiftning behandlas enbart personuppgift som rör lagöverträdelse för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.