2007 Klövern

Fabege AB ställde under våren 2007 ett erbjudande till sina aktieägare om inlösen av aktier i Fabege AB mot aktier i Klövern AB.

För varje aktie i Fabege erhölls en inlösenrätt, och sexton inlösenrätter berättigade till inlösen av en Fabegeaktie med likvid i form av åtta aktier i Klövern AB.

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Fabege AB mot aktier i Klövern AB gav vid handen:

  • Varje aktie i Fabege AB som har lösts in mot likvid av aktier i Klövern AB bör, om inte annat visas, anses avyttrad för 244,40 kr.
  • Varje aktie i Klövern AB som har erhållits genom inlösen bör, om inte annat visas, anses anskaffad för 30,55 kr.

Informationsbroschyr Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB med likvid i form av aktier i Klövern AB

För detaljerad information om skattekonsekvenser, se följande scenarion:

A. Försäljning av inlösenrätter

Skattskyldighet för kapitalvinst eller avdragsrätt för kapitalförlust inträder det beskattningsår som inlösenrätten avyttras.

Anskaffade inlösenrätter

Försäljning av inlösenrätter utlöser kapitalvinstbeskattning. Vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden mellan försäljningssumman minus avdrag för utgifter (courtage) för försäljningen och omkostnadsbeloppet (anskaffningspriset) för de inlösenrätter som sålts.

Inlösenrätter erhållna på grund av innehav av aktier i Fabege

För inlösenrätter som erhållits på grund av innehav av aktier i Fabege anses omkostnadsbeloppet vara 0 kronor. Vid försäljning eller ersättning för förfallna, ej utnyttjade inlösenrätter, uppstår skattepliktig kapitalvinst som motsvarar försäljningspriset eller ersättningen minus avdrag för eventuella omkostnader för försäljning. Schablonmetoden för beräkning av omkostnadsbeloppet får ej användas.

B. Inlösen av aktier

Inlösen av aktier behandlas som en försäljning av de inlösta aktierna, vilket utlöser kapitalvinstbeskattning.

Kapitalvinst/-förlust

Varje aktie i Fabege som har lösts in mot likvid i aktier mot Klövern anses vara avyttrad för 244,40 kr. Vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden mellan 244,40 kr och omkostnadsbeloppet jämte eventuella utgifter.

Omkostnadsbeloppet består av;

  • Den genomsnittliga anskaffningsutgiften för aktierna i Fabege
  • Den genomsnittliga anskaffningsutgiften för inlösenrätter köpta i marknaden som använts för att förvärva de inlösta aktierna.

När omkostnadsbeloppet för inlösta aktier beräknas ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier användas.

Exempel: Antag att en person före inlösenförfarandet ägde 16 aktier i Fabege och att anskaffningsutgiften var 100 kr per aktie. Genom inlösningsförfarandet fick aktieägaren en av sina Fabege-aktier inlöst mot likvid i form av 8 Klövern-aktier. Eftersom Fabege-aktien anses såld för 244,40 kr uppstår en reavinst om (244,40 - 100 =) 144,40 kr att ta upp till beskattning i inkomstslaget kapital.

C. Beskattning av erhålla aktier i Klövern

Avyttring av erhållna aktier i Klövern

När aktieägare säljer aktier i Klövern som erhållits genom detta erbjudande utlöses normalt kapitalvinstbeskattning. Varje aktie i Klövern som erhållits genom inlösen i Fabege AB anses i anskaffad för (244,40 / 8 =) 30,55 kr om ej annat kan visas.

Avyttring av andra aktier i Klövern än de införskaffade genom inlösenförfarandet

Om aktieägarna vid tidpunkten för inlösenförfarandet ägde aktier av samma slag och sort som de erhållna aktierna i Klövern, eller förvärvar sådana aktier efter inlösenförfarandet skall aktierna i Klövern anses avyttrade i följande turordning:

  • Aktier förvärvade före detta erbjudande
  • Aktier erhållna genom detta erbjudande
  • Aktier förvärvade efter erbjudandet För fullständig och detaljerad information avseende villkor och regler för beskattning se informationsbroschyr om Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) respektive skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se.

 

Fabege ansvarar inte för eventuella felaktigheter i uppgiftslämnandet i självdeklarationen till följd av informationen ovan. 

Tillbaka till Deklarationshjälp