Frågor och svar

Vad innebär ett inlösenerbjudande av aktier?
Erbjudandet innebär att aktieägare kan lösa in var 16 aktie i Fabege mot 8 aktier i Klövern.
 
Hur går inlösenerbjudandet till?
För varje aktie i Fabege får Du en inlösenrätt, förutsatt att Du har Fabege-aktier på avstämningsdagen den 30 mars 2007. (Inlösenrätter kan även köpas i marknaden.) Med 16 inlösenrätter kan Du lösa in en aktie i Fabege mot 8 aktier i Klövern.
 
Varför väljer Fabege inlösen istället för extra utdelning?
Genom att inlösen används som metod för överföringen av Klövern-aktierna kan aktieägarna välja mellan att lösa in Fabege-aktier och bli ägare även i Klövern eller att sälja inlösenrätter och därmed behålla alla sina Fabege-aktier. Inlösen är skattemässigt fördelaktigt jämfört med utdelning för vissa aktieägare, till exempel privatpersoner i Sverige.
 
En kombination av ovanstående
Till de aktieägare som valt att sälja inlösenrätter i enlighet med erbjudandet om courtagefri försäljning utbetalas ersättning omkring den 3 maj 2007. När årsstämmans beslut med anledning av inlösenförfarandet verkställts och registrerats hos Bolagsverket kan inlösenlikviden dvs. Klövern-aktier överföras till de aktieägare som valt att lösa in aktier. Detta beräknas ske i mitten av maj 2007.
 
Vad blir skattekonsekvenserna för mig som aktieägare vid inlösen av aktier?
För privatpersoner i Sverige är inlösen en skattemässigt mer fördelaktig metod för överföring av värden än utdelning eftersom aktieägarna kan utnyttja en del av sitt anskaffningsvärde på Fabege-aktierna redan idag.
 
Vad gör jag med de inlösenrätter (1–15 stycken) som inte kan användas för inlösen?
Det krävs 16 inlösenrätter för att lösa in en aktie. Om Du har färre inlösenrätter än 16 eller om Du har udda inlösenrätter (utöver vad som är jämnt delbart med 16) kan Du anmäla dessa för courtagefri försäljning. Handelsbanken kommer då att sälja inlösenrätterna för Din räkning på marknaden utan att någon avgift utgår. Du kan också köpa till inlösenrätter i marknaden så att antalet blir jämnt delbart med 16. Observera dock att det då utgår en avgift.
 
Vad innebär inlösenerbjudandet för mig som aktieägare?
Alla som är aktieägare i Fabege på avstämningsdagen den 30 mars 2007 erhåller en inlösenrätt för varje aktie. För att tillgodogöra dig värdet av inlösenrätterna kan Du under anmälningsperioden välja att:

Använda inlösenrätterna för inlösen av aktier
Du behåller då Din ägarandel i Fabege (förutsatt att erbjudandet utnyttjas fullt ut) och får ut hela värdet av Erbjudandet i form av aktier i Klövern.
 
Sälja inlösenrätterna
Du behåller alla Dina Fabege-aktier och ökar därmed Din ägarandel i företaget eftersom det totala antalet aktier i Bolaget minskar i samband med inlösen. Detta alternativ innebär att en del av värdet i Erbjudandet ”återinvesteras” i Fabege-aktier.
 
Hur många inlösenrätter kan jag maximalt anmäla för courtagefri försäljning?
Maximalt kan 1 600 inlösenrätter anmälas för courtagefri försäljning. Aktieägare som har fler än 1 600 inlösenrätter och önskar sälja dessa eller samtliga inlösenrätter på Stockholmsbörsen ska kontakta sin bank eller fondkommissionär.
 
Vilken ersättning får jag för de inlösenrätter jag säljer courtagefritt?
Ersättning som erhålls för de inlösenrätter som avyttras genom det courtagefria försäljningsförfarandet kommer att baseras på det genomsnittliga priset för samtliga inlösenrätter som Handelsbanken säljer inom ramen för erbjudandet. Priset kommer därför inte att fastställas förrän handeln med inlösenrätter avslutats.
 
Hur betalas pengarna ut från den courtagefria försäljningen och för de aktier som anmälts för inlösen?
Pengarna betalas ut genom en insättning på det avkastningskonto som är anslutet till Ditt VP-konto. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett PlusGirokonto sker utbetalningen enligt instruktion på den avräkningsnota som sänds ut.
 
När sker utbetalningen av pengarna?
Likviden för den courtagefria försäljningen av inlösenrätter kommer att utbetalas omkring den 3 maj 2007 och redovisning av inlösenlikviden i form av Klövern-aktier, för aktier som anmälts för inlösen, kommer att ske i mitten av maj 2007.
 
Hur gör jag om mina aktier är registrerade hos en förvaltare?
Informationsbroschyr och förtryckt anmälningssedel sänds inte till aktieägare med förvaltarregistrerat aktieinnehav. Anmälan ska i stället göras i enlighet med instruktioner från förvaltaren.
 
Vem får utdelning från Fabege?
De som är aktieägare i Fabege på avstämningsdagen den 30 mars 2007 erhåller kontantutdelning.
 
Det innebär att du som aktieägare erhåller utdelning på de Fabege-aktier som du äger den 30 mars 2007, vilka också berättigar till inlösenrätter.
 
Vem får utdelning från Klövern?
De som är aktieägare på avstämningsdagen den 31 mars 2007 erhåller utdelningen för räkenskapsåret 2006. De som deltar i inlösenerbjudandet hinner inte bli ägare till Klövern-aktier för att erhålla utdelningen för räkenskapsåret 2006.
 
Fabege erhåller istället den utdelningen på de aktier i Klövern som avses överföras till aktieägarna i Fabege genom inlösenerbjudandet.