Utdelning

Enligt Fabeges utdelningspolicy ska Fabege som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinster som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten.

Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 50 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar.

Utdelning för 2016

Vid Fabege AB:s årsstämma den 29 mars 2017 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2016 med 4:00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 31 mars 2017. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 5 april 2017.