Utdelning

Enligt Fabeges utdelningspolicy ska Fabege som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinster som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten.

Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 50 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar.

Utdelning för 2017

Vid Fabege AB:s årsstämma den 9 april 2018 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2017 med 4:50 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 11 april 2018. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 april 2018.