Utdelning

Enligt Fabeges utdelningspolicy ska Fabege som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinster som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten.

Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 50 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar.

Utdelning för 2017

Styrelsen kommer föreslå årsstämman den 9 april 2018 att besluta om en kontantutdelning om 4,50 kr per aktie, totalt 744 Mkr.