Finansiella mål

I Fabeges finansiella mål ingår avkastning på eget kapital, belåningsgrad, soliditet, ränteteckningsgrad, överskottsgrad, avkastning projekt och transaktionsvinst.

Mål

Utfall 2016

Avkastning på eget kapital


Fabege ska uthålligt vara bland de främsta börsnoterade fastighetsbolagen i fråga om räntabilitet.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 36 procent genom bidrag från alla verksamhetensdelar, dvs. förvaltning, förädling och transaktion. Avkastningen för 2016 inkluderar en reservering om 1,9 Mdkr för skatteärenden.

Belåningsgrad

 
Belåningsgraden ska vara högst 55 procent. Belåningsgraden minskade till 46 procent till följd av stigande fastighetsvärden och värdeskapande investeringar.

Soliditet

 
Soliditeten ska vara lägst 35 procent.
Soliditeten ökade till 46 procent under 2016 som en följd av att balansräkningen stärkts genom ett starkt resultat från verksamheten och stigande fastighetsvärden.

Räntetäckningsgrad

 
Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0 gånger. Räntetäckningsgraden ligger väl över målet om 2,0, vilket är en effekt av ett starkt driftnetto i kombination med låga marknadsräntor.

Överskottsgrad

 
Överskottsgradsmålet uppgick till 72 procent 2016. Målet är att öka överskottsgraden till 75 procent till 2020. Överskottsgraden har stadigt förbättrats, tack vare ökande intäkter, ett alltmer modernt bestånd och fortsatt arbete med kostnadseffektivisering. Utfallet för 2016 var i linje medmålet om 72 procent.

Avkastning projekt


Fabege har som målsättning att investera minst1,5 Mdkr per år i den egna projektportföljen. Under de närmaste åren beräknas investeringarna uppgå till minst 2 Mdkr per år. Nya projekt skage en avkastning på investerat kapital om minst 20 procent genom värdetillväxt. Under 2016 uppgick investeringarna i projekt-och förädlingsfastigheterna till drygt 2 Mdkr med en avkastning om 87 procent. Det avser främst värdetillväxt i de stora pågående projekten.

Transaktionsvinst

 
Fabege har som målsättning att öka effektiviteten iportföljen genom omsättning. Transaktioner ska ge en avkastning om minst 10 procent i förhållande tillbokfört värde. Under 2016 har 5 fastigheter avyttrats för en total köpeskilling om 3,7 Mdkr. Detta gav en avkastning om 13 procent i förhållande tillbokfört värde.