Kassaflöde

Belopp i Mkr2017201620152014201320122011
Löpande verksamhet       
Driftsöverskott1 6801 5071 4291 4851411--
Central administration-74-70-65-67-62--
Återläggning avskrivningar10011--
Erhållen ränta911251939--
Erlagd ränta-624-647-689-724-739--
Betald inkomstskatt040-1 607-465--
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital992805700-893185--
      --
Förändring av rörelsekapital     --
Förändring av kortfristiga fordringar4084831-919-62--
Förändring av kortfristiga skulder-249-112211-102-19--
Summa förändring av rörelsekapital-209-281 042-1 021-81--
Kassaflöde från den löpande verksamheten7837771 742-1 914104--
      --
Investeringsverksamheten     --
Investeringar i ny-, till- och ombyggnationer-2 676-2 600-2 770-1 233-1 738--
Förvärv av fastigheter-1 314-460-985-105-298--
Avyttring av fastigheter1 4392 3156043 2591 332--
Förvärv av andelar i intresseföretag--440--7  
Övriga finansiella anläggningstillgångar-146-332440-100-124--
Kassaflöde från investeringsverksamheten-2 697-1 076-2 7111 821-835--
       -
Finansieringsverksamheten      -
Utdelning till aktieägarna-662-579-538-496-496--
Överlåtelse egna aktier-- -122--
Förändring räntebärande skulder2 8639081 5165141 003--
Kassaflöde från finansieringsverksamheten2 20132997818629--
      --
Periodens kassaflöde287309-75-102--
Likvida medel vid periodens början62322398200--
Likvida medel vid periodens slut34962322398--
 2018201720162015201420132012

Belopp i Mkr
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Löpande verksamhet                         
Driftsöverskott4391 6801 2307953791 5071 1257243551 4291 0807153501 4851 12073834914111 070704330----
Central administration-18-74-53-36-19-70-54-36-16-65-48-32-16-67-46-30-15-62-46-30-14----
Återläggning avskrivningar010000000010011101100----
Erhållen ränta392852113022521143191513639231710----
Erlagd ränta-129-624-485-263-145-647-506-261-130-689-503-272-140-724-576-317-155-739-552-308-148----
Betald inkomstskatt000-29-2940000000-1 607-1 607-1 473-983-46520-----
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital295992720472188805568427211700551425197-893-1 093-1 068-798185498383178----
                      - --
Förändring av rörelsekapital                     - --
Förändring av kortfristiga fordringar-210402101 35089884-50-935831906907-133-91939362-62-40-104-208----
Förändring av kortfristiga skulder-172-249-29893789-112-30-163221110750160-1029-5651-19-50-208-12----
Summa förändring av rörelsekapital-382-209-881 4431 687-28-80-25671 0421 01395727-1 02148-2053-81-90-312-220----
Kassaflöde från den löpande verksamheten-877836321 9151 8747774884022781 7421 5641 382224-1 914-1 045-1 088-74510440871-42----
                      - --
Investeringsverksamheten                     - --
Investeringar i ny-, till- och ombyggnationer-769-2 676-1 979-1 421- 2 131-2 600-1 677-1 032-472-2 770-1 651-987-490-1 233-849-513-244-1 738-1 357-1036-364----
Förvärv av fastigheter0-1 314-1 314-1 314-345-460-332-332-152-985-800-800--105----298-217------
Avyttring av fastigheter2111 4391 330140-2 3152 3672 1432 1436045545191633 2591 345848201 3321 015615200----
Förvärv av andelar i intresseföretag---------440   - ---7       
Övriga finansiella anläggningstillgångar-57-146-367-311-306-332-13553440-76-72-39-1004651-16-124-391-6020----
Kassaflöde från investeringsverksamheten-615-2 697-2 330-2 9062 782-1 0763458341 522-2 711-1 973-1 340-3661 821542386-240-835-950-481-143----
                        --
Finansieringsverksamheten                       --
Utdelning till aktieägarna--662-662-662--579-579-579--538-538-538--496-496-496--496-496-496-----
Överlåtelse egna aktier---------    -  -122122122122----
Förändring räntebärande skulder3532 8632 4591 610870908-250-494-1 7991 5169618841825141 0991 3641 0351 003745597-13----
Kassaflöde från finansieringsverksamheten3532 2011 797948870329-829-1 073-1 799978423346182186038681 035629371223109----
                      - --
Periodens kassaflöde-34928799-43-38304163191438839-7510016550-102-171-187-76- --
Likvida medel vid periodens början34962626262323232322323232398989898200200200200----
Likvida medel vid periodens slut0349161192462361953332374116223198263148982913124----
Belopp i Mkr2013201220112010
Driftsöverskott och realiserade värdeförändringar fastigheter i befintligt bestånd exkl. avskrivningar1 5731 4311 4071 600
Central administration-62-64-63-62
Betalt finansnetto-699-615-595-520
Betald inkomstskatt-4650-1-3
Förändring övrigt rörelsekapital88-2471 198-1 099
Kassaflöde från den löpande verksamheten4355051 946-84
Investeringar och förvärv av fastigheter-2 036-2 191-1 986-940
Fastighetsförsäljningar, bokfört värde sålda fastigheter1 0011 2367563 978
Övriga investeringar (netto)-131-306-297-201
Kassaflöde från investeringsverksamheten-1 166-1 261-1 5272 837
Utdelning till aktieägarna-496-487-489-329
Överlåtelse egna aktier12289--
Återköp av egna aktier  -38-61
Förändring räntebärande skulder1 0031 280109-2 463
Kassaflöde från finansieringsverksamheten629882-418-2 853
Förändring likvida medel-1021261-100
Likvida medel vid periodens början2007473173
Likvida medel vid periodens slut982007473
 2013201220112010

Belopp i Mkr
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Driftsöverskott och realiserade värdeförändringar fastigheter i befintligt bestånd exkl. avskrivningar1 5731 2238194101 4311 1007642921 4079946502751 6001 236763325
Central administration-62-46-30-14-64-41-26-13-63-47-30-15-62-47-33-16
Betalt finansnetto-699-529-291-138-615-461-265-130-595-467-301-150-520-382-270-116
Betald inkomstskatt-4652000000-1000-3000
Förändring övrigt rörelsekapital88-229-722-220-247-179-34071 1981 1691 2101 556-1 099289-171359
Kassaflöde från den löpande verksamheten435421-224385054191331561 9461 6491 5291 666-841 096289552
Investeringar och förvärv av fastigheter-2 036-1 574-1 036-364-2 191-1 541-1 019-411-1 986-1 251-916-617-940-596-350-200
Fastighetsförsäljningar, bokfört värde sålda fastigheter1 0011 0039101201 236306306-7562532431603 9782 3462 0121 201
Övriga investeringar (netto)-131-392-6021-306-2121-11-297-264-22913-201-114-109-86
Kassaflöde från investeringsverksamheten-1 166-963-186-223-1 261-1 447-712-422-1 527-1 262-902-4442 8371 6361 553915
Utdelning till aktieägarna-496-496-496--487-487-487--489-489-489--329-329-329-
Överlåtelse egna aktier12212212212289  ---------
Återköp av egna aktier        -38-33---61-61-61-1
Förändring räntebärande skulder1 003745597-131 2801 5421 078331109200-10-1 151-2 463-2 347-1 451-1 448
Kassaflöde från finansieringsverksamheten6293712231098821 055591331-418-322-499-1 151-2 853-2 737-1 841-1 449
Förändring likvida medel-102-171-187-7612627126516512871-100-5118
Likvida medel vid periodens början2002002002007474747373737373173173173173
Likvida medel vid periodens slut982913124200101861387413820114473168174191