Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Fördelning av finansieringskällor*

unitProcent
Revolverande lån 2%2
Obligationsfinansiering 21%21
Företagscertifikat 18%18
Övriga lån 49%49
Outnyttjade faciliteter 10%10

Ränteförfallostruktur*

  Belopp, Mkr Snittränta, % Andel, %
< 1 år 15 571 2,58 63
1-2 år 1 270 1,76 5
2-3 år 0 0,00 0
3-4 år 1 000 2,68 4
4-5 år 1 000 0,84 4
5-6 år 1 000 0,85 4
6-7 år 1 000 0,93 4
7-8 år 1 000 0,96 4
8-9 år 1 000 1,02 4
9-10 år 2 000 1,19 8
 Totalt 24 841 2,10 100

I snitträntan för perioden <1 år ingår marginalen för hela skuldportföljen, pga att bolagets räntebindning görs med hjälp av ränteswapar, vilka handlas utan marginal.    

Låneförfallostruktur*

  Kreditavtal,
Mkr
Utnyttjat,
Mkr
 
Certifikatprogram 5 000 5 000  
<1 år 6 827 2 817  
1-2 år 3 046 2 338  
2-3 år 6 925 5 425  
3-4 år 1 800 300  
4-5 år 3 200 3 200  
5-10 år 4 508 4 508  
10-15 år 0 0  
15-20 år 0 0  
20-25 år 1 253 1 253  
Totalt 32 559 24 841  

*baserad på information per 31 december 2017