Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Fördelning av finansieringskällor

unitProcent
Revolverande lån 11%11
Obligationsfinansiering 21%21
Företagscertifikat 19%19
Övriga lån 41%41
Outnyttjade faciliteter 8%8

*baserad på information per 30  september 2017

Ränteförfallostruktur

  Belopp, Mkr Snittränta, % Andel, %
< 1 år 16 036 2,47 65
1-2 år 1 200 2,11 5
2-3 år 0 0,00 0
3-4 år 1 000 2,68 4
4-5 år 600 0,76 2
5-6 år 1 000 0,81 4
6-7 år 1 200 0,93 5
7-8 år 1 200 1,00 5
8-9 år 1 000 1,02 4
9-10 år 1 200 1,16 5
 Totalt 24 436 2,08 100

I snitträntan för perioden <1 år ingår marginalen för hela skuldportföljen, pga att bolagets räntebindning görs med hjälp av ränteswapar, vilka handlas utan marginal.    

*baserad på information per 30 september 2017

 

Låneförfallostruktur

  Kreditavtal,
Mkr
Utnyttjat,
Mkr
 
Certifikatprogram 5 000 5 000  
<1 år 7 733 3 723  
1-2 år 6 895 5 530  
2-3 år 5 245 3 537  
3-4 år 300 300  
4-5 år 1 100 1 100  
5-10 år 3 993 3 993  
10-15 år 0 0  
15-20 år 0 0  
20-25 år 1 253 1 253  
Totalt 31 519 24 436  

*baserad på information per 30 september 2017