Finansiering

Fastighetsägande är mycket kapitalintensivt och Fabeges fastighetsportfölj representerar betydande värden. Valet av kapitalstruktur och finansiering är därmed av största vikt.

Fabeges finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy som fastställs av styrelsen. Långfristiga kreditramar ger en trygg och flexibel finansförvaltning.

Fördelning av finansieringskällor*

unitProcent
Revolverande lån 3%3
Obligationsfinansiering 23%23
Företagscertifikat 15%15
Övriga lån 48%48
Outnyttjade faciliteter 11%11

Ränteförfallostruktur*

  Belopp, Mkr Snittränta, % Andel, %
< 1 år 14 924 2,77 59
1-2 år 1 270 1,76 5
2-3 år 0 0,00 0
3-4 år 1 000 2,68 4
4-5 år 1 800 1,07 7
5-6 år 1 000 0,90 4
6-7 år 1 300 0,97 5
7-8 år 700 0,94 3
8-9 år 1 300 1,05 5
9-10 år 1 900 1,22 8
 Totalt 25 194 2,17 100

I snitträntan för perioden <1 år ingår marginalen för hela skuldportföljen, pga att bolagets räntebindning görs med hjälp av ränteswapar, vilka handlas utan marginal.    

Låneförfallostruktur*

  Kreditavtal,
Mkr
Utnyttjat,
Mkr
 
Certifikatprogram 5 000 4 175  
<1 år 4 570 2 101  
1-2 år 4 171 3 463  
2-3 år 5 794 3 194  
3-4 år 2 300 800  
4-5 år 5 700 5 700  
5-10 år 4 508 4 508  
10-15 år 0 0  
15-20 år 0 0  
20-25 år 1 253 1 253  
Totalt 33 296 25 194  

*baserad på information per 31 mars 2018