Utestående lån

Fabege arbetar med långfristiga kreditramar med fastställda villkor. Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna kompletterat av dem som via kapitalmarknaden investerar i bolagets företagscertifikat och obligationer. 

Fabege ser kapitalmarknaden som ett utmärkt komplement till bankfinansiering och per årsskiftet uppgick den till 43 procent av den totala skulden, inklusive företagscertifikat.

De räntebärande skulderna uppgick vid årets slut till 24 841 Mkr (21 978), med en genomsnittlig ränta om 2,10 procent exklusive och 2,20 procent inklusive kostnader för outnyttjade kreditlöften. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 2 718 Mkr.

Efterfrågan på Fabeges gröna obligationer har under året varit mycket god. Under tredje kvartalet utökades ramen för det gröna MTN-programmet från 2 000 Mkr till 5 000 Mkr och utestående obligationer uppgick per den sista december till 2 700 Mkr. Det gröna MTN-programmet ger bolaget möjlighet att emittera icke säkerställda gröna obligationer. Räntan på obligationslån beräknas utan stiborgolv vilket med nuvarande negativa stiborränta medför att finansieringskostnaden för närvarande blir mycket fördelaktig. Utöver detta hade Fabege även utestående säkerställda obligationer om totalt 3 068 Mkr via SFF, varav 2 386 Mkr var gröna obligationer.

Totalt uppgick andelen grön finansiering vid periodens slut till 47 procent av utestående lån. I takt med att bolagets fastigheter miljöcertifieras är målsättningen att även finansieringen ska vara hållbar och Fabege välkomnar och uppmuntrar de nya ansvarsfulla finansieringsmöjligheter som etableras på marknaden. Under årets sista kvartal har nya gröna banklån om totalt 2 605 Mkr tecknats med två olika banker. Samtliga Fabeges svenska bankfinansiärer ger nu möjlighet till grön finansiering, liksom kapitalmarknaden och Europeiska Investeringsbanken.

Fabege har även ett certifikatsprogram om 5 000 Mkr, vilket per årsskiftet var fullt utnyttjat, liksom det varit under större delen av året. Bolaget har tillgängliga kreditfaciliteter som vid varje tillfälle täcker samtliga utestående certifikat.

Per den 31 december uppgick den genomsnittliga kapitalbindningstiden till 4,0 år och belåningsgraden till 43 procent (46). Kapitalbindningen avseende certifikatslån beräknas utifrån underliggande lånelöften.

Den genomsnittliga räntebindningstiden i Fabeges skuldportfölj uppgick till 2,5 år, inklusive effekter av derivatinstrument. Under fjärde kvartalet tecknades nya tioåriga ränteswapar om totalt 800 Mkr. Fabeges derivatportfölj bestod därefter per 31 december av ränteswapar om totalt 10 500 Mkr, med förfall till och med 2027 och en fast årlig ränta mellan 0,24 och 2,73 procent före marginal samt av stängningsbara swapar om totalt 3 000 Mkr på nivåer mellan 3,95 och 3,98 procent före marginal med förfall i juni 2018. För 54 procent av Fabeges låneportfölj var räntan bunden med hjälp av räntederivat. Derivatportföljen marknadsvärderas och förändringen redovisas över resultaträkningen. Det bokförda undervärdet i portföljen uppgick per 31 december till 291 Mkr (559). Derivatportföljen värderas till nuvärdet av kommande kassaflöden. Värdeförändringen är av redovisningskaraktär och påverkar inte kassaflödet. Vid förfallotidpunkten är derivatens marknadsvärde alltid noll.

I finansnettot ingick övriga finansiella kostnader om 25 Mkr, vilka huvudsakligen avser periodiserade uppläggningskostnader för kreditavtal samt kostnader för obligations- och certifikatsprogram. I den totala lånevolymen per kvartalsskiftet ingick lånebelopp för projekt med 5 229 Mkr (2 553), vars räntor om 58 Mkr (55) har aktiverats.