Utestående lån

Fabege arbetar med långfristiga kreditramar med fastställda villkor. Bolagets kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större nordiska bankerna kompletterat av dem som via kapitalmarknaden investerar i bolagets företagscertifikat och obligationer. 

Kapitalmarknadsfinansieringen, inklusive företagscertifikat, har successivt ökats och uppick vid kvartalsskiftet till 44 procent av utestående lån.

De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till 24 436 Mkr (21 978), med en genomsnittlig ränta om 2,08 procent exklusive och 2,18 procent inklusive kostnader för outnyttjade kreditlöften. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 2 083 Mkr. 

Efterfrågan på Fabeges gröna obligationer har fortsatt varit mycket god och under tredje kvartalet utökades ramen för det gröna MTN-programmet från 2 000 Mkr till 5 000 Mkr.  Utestående obligationer uppgick per den sista september till 2 600 Mkr. Det gröna MTN-programmet ger bolaget möjlighet att emittera icke säkerställda gröna obligationer. Räntan på obligationslån beräknas utan stiborgolv vilket med nuvarande negativa stiborränta medför att finansieringskostnaden för närvarande blir mycket fördelaktig i jämförelse med banklån. Utöver detta hade Fabege även utestående obligationer om totalt 3 048 Mkr via SFF, varav 2 366 Mkr var gröna obligationer.

Totalt uppgick andelen grön finansiering vid periodens slut till 35 procent av utestående lån. I takt med att bolagets fastigheter miljöcertifieras är målsättningen att även finansieringen ska vara hållbar och Fabege välkomnar och uppmuntrar de nya ansvarsfulla finansieringsmöjligheter som etableras på marknaden. Under kvartalet har nya gröna banklån om totalt 2 200 Mkr tecknats med två olika banker.

Fabege har även ett certifikatsprogram om 5 000 Mkr, vilket per kvartalsskiftet var fullt utnyttjat. Bolaget har tillgängliga kreditfaciliteter som vid varje tillfälle täcker samtliga utestående certifikat.

Per den 30 september uppgick den genomsnittliga kapitalbindningstiden till 3,7 år och belåningsgraden till 44 procent (46). Kapitalbindningen avseende certifikatslån beräknas utifrån underliggande lånelöften.

Den genomsnittliga räntebindningstiden i Fabeges skuldportfölj uppgick till 2,3 år, inklusive effekter av derivatinstrument. Under tredje kvartalet förföll ränteswapar om
1 000 Mkr samtidigt som nya ränteswapar om totalt 700 Mkr tecknades på löptider om sex till tio år. Fabeges derivatportfölj bestod därefter per 30 september av ränteswapar om totalt 9 700 Mkr, med förfall till och med 2027 och en fast årlig ränta mellan 0,24 och 2,73 procent före marginal samt av stängningsbara swapar om totalt 3 000 Mkr på nivåer mellan 3,95 och 3,98 procent före marginal med förfall sommaren 2018. För 52 procent av Fabeges låneportfölj var räntan bunden med hjälp av räntederivat. Derivatportföljen marknadsvärderas och förändringen redovisas över resultaträkningen. Det bokförda undervärdet i portföljen uppgick per 30 september till 332 Mkr (559). Derivatportföljen värderas till nuvärdet av kommande kassaflöden. Värdeförändringen är av redovisningskaraktär och påverkar inte kassaflödet. Vid förfallotidpunkten är derivatens marknadsvärde alltid noll.

I finansnettot ingick övriga finansiella kostnader om 20 Mkr, vilka huvudsakligen avser periodiserade uppläggningskostnader för kreditavtal samt kostnader för obligations- och certifikatsprogram. I den totala lånevolymen per kvartalsskiftet ingick lånebelopp för projekt med 3 654 Mkr (2 553), vars räntor om 44 Mkr (39) avseende årets första tre kvartal har aktiverats.