Risker och möjligheter

Fabege har en begränsad riskexponering. I vår årsredovisning beskriver vi våra risker och möjligheter tillsammans med känslighetsanalyser.

Begränsad riskexponering

Fabeges riskexponering är begränsad och så långt som möjligt kontrollerad vad avser fastigheter, hyresgäster, avtalsvillkor, finansieringsvillkor och affärspartners. Risker och osäkerhetsfaktorer avseende kassaflödet från den löpande verksamheten är främst hänförliga till förändringar i hyresnivåer, vakansgrad och räntenivåer.

Ytterligare osäkerhetsfaktorer utgörs av värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt finansiell risk. Fabege strävar efter att vara ett hållbart och ansvarsfullt företag vilket innebär hantering avrisker förknippade med bland annat miljöbelastning, etiskt beteende och mänskliga rättigheter.

Om risker och möjligheter i årsredovisningen

I vår årsredovisning under avsnittet Möjligheter och risker, hittar du beskrivningar av:

  • Marknads- och affärsrisker
  • Finansiella risker
  • Miljörisker
  • Skatterisker 
  • Etiska risker
  • Risker om medarbetare
  • Risker i sociala förhållanden och respekt för mänskliga rättigheter

Årsredovisning, avsnitt Risker och möjligheter (pdf)