Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är en framgångsfaktor för oss och en viktig del av vår verksamhet. Vi utgår från människors långsiktiga behov när vi utvecklar våra stadsdelar och områden.

Människor i miljö

Vi på Fabege arbetar för att människor ska få de rätta förutsättningarna för att må bra, känna trygghet och få ihop livspusslets alla behov. Det kan handla om närhet till service, mötesplatser och goda kommunikationer. Att vistas i trivsamma miljöer och hitta möjligheter till rekreation och aktiviteter. Stadsdelar med liv och rörelse, torgytor, bra belysning, tillgänglighet och god planering för gående, cyklister och andra trafikanter ger trygghet och säkerhet.

Ambition för hållbarhet

Stadsmiljöer

Att skapa väl balanserade stadsmiljöer för långsiktig hållbarhet är en stark drivkraft för oss på Fabege. Med en bra mix av bostäder, kontor, handel, restauranger, aktiviteter och service skapas attraktiva och levande stadsdelar alla dagar i veckan och de flesta timmar på dygnet.

Parkmark och grönytor tas tillvara för invånarnas och miljöns bästa – bland annat genom att hålla ihop lokaler och hellre bygga några våningar högre än att breda ut fastigheter över en större markyta. Taken utnyttjas bland annat med solceller som minskar klimatbelastningen, grönska och pollinerande bin som förbättrar förutsättningarna för biologisk mångfald i närområdet.

Stadsdelar och projekt

Kommunikationer

Närheten till pendeltåg, tunnelbana, spårvägar och buss är självklara behov idag, och är dessutom klimatsmarta transportsätt. Vi arbetar för att de som promenerar, löper eller cyklar ska ha lätt att ta sig fram och känna sig trygga.

Att använda bil bara när det verkligen behövs är bra. Vi samarbetar med bilpooler och elbiltaxi. För att fler ska välja egna elbilar behövs enkla sätt att ladda dem med till exempel tillgängliga laddstolpar.

Kontoren

I kontorsmiljön finns det mycket att göra för att minska klimatpåverkan. Miljöcertifiering av alla nya byggnader säkrar återbruk och sunda materialval, schyssta arbetsmetoder och förutsättningar för hela området. Gröna avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare ger ännu större positiv utdelning, från fastighetsdrift och förnybar el ända fram till kaffeautomaten, städningen och källsorteringen i minst fem fraktioner.

  • 2018 mål att alla våra fastigheter är miljöcertifierade
  • 2020 ska Fabeges totala energianvändning ligga under halva nationella genomsnittet jämfört med basåret 2014
  • Sedan 2013 miljöcertifieras all nyproduktion och större ombyggnader

Klimatfrågor

Tillsammans med andra

För att vara med och påverka för ett hållbart samhälle är vi beroende av andra parter. Vi arbetar nära våra leverantörer och vill tillsammans med dem dela värderingar kring bland annat hållbarhet, sunda arbetsförhållanden och socialt ansvar.

För att sprida kunskap och engagemang i alla åldrar bidrar vi till aktiviteter där folkhälsa, samhällsbyggnad och framtidsutveckling stimuleras. Det kan vara stiftelser, företag, föreningar, utbildningar och lokala projekt. Vi granskar också våra leverantörer för att vara säkra på att vår värdekedja är sund. Hittills har 79% av vår inköpsvolym hållbarhetsgranskats.

Tillsammans med andra 

Finansiering

För utveckling av stadsdelar och fastigheter krävs sund ekonomi och finansiering. Att arbeta med grön finansiering och gröna obligationer, som vi på Fabege är först ut med i världen, där särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö är inskrivna i villkoren.

Vår egen aktie är godkänd för Roburs etiska fonder, Nordea Star fonder och GES Nordic Sustainability index.

Grönt MTN-program