Arbete för hållbarhet

För Fabege är arbetet med hållbarhet en framgångsfaktor och en viktig del av vår verksamhet. Vi arbetar utefter vår egen ambition och de områden där vi tillsammans med våra intressentgrupper ser att vi har störst möjlighet att påverka.

Hållbarhet - en faktor för framgång

Hållbarhetsfrågorna är en framgångsfaktor för oss på Fabege och en viktig del av vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att, tillsammans med våra kunder, bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Integrerat i det dagliga arbetet

Vårt hållbarhetsarbete är långsiktigt, målstyrt och integrerat i det dagliga arbetet.

Hållbarhetschefen, som rapporterar till koncernledningen, ansvarar strategiskt för hållbarhetsarbetet och respektive avdelning ansvarar självständigt för sina specifika hållbarhetsmål.

Analys, mål, kontroll och uppföljning

Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är Fabeges väsentlighetsanalys, hållbarhetsmål, policydokument och uppförandekod. Bolaget samlar även besiktningar och kontroller i en databas för egenkontroll. Uppföljning är viktig, och görs kvartalsvis och årligen utifrån uppställda mål.

Intressentdialog

Våra viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, kreditgivare, ägare och analytiker, leverantörer samt övriga samhället där Fabege är verksamt. Kontinuerliga dialoger förs med samtliga intressentgrupper, och under 2016 har en fördjupad dialog genomförts med kunder, kreditgivare och medarbetare. Denna gjordes i form av en enkät, med syfte att samla in information till bedömningen av våra väsentliga hållbarhetsaspekter.

Väsentlighetsanalys

Under våren 2015 genomförde Fabege en väsentlighetsanalys där ett femtiotal representanter för bolagets viktigaste intressentgrupper ombads delta i en anonym enkätundersökning om Fabeges hållbarhetsarbete. De viktigaste intressentgrupperna definierades som kunder, medarbetare, kreditgivare, ägare och analytiker, leverantörer samt övriga samhället där bolaget är verksamt.

Syftet med undersökningen var att utveckla bolagets hållbarhetsarbete och göra hållbarhetsrapporteringen ännu mer relevant. Vi har inte identifierat något behov av förändring 2016. De genomförda intressentdialogerna 2015, tillsammans med interna analyser, resulterade följaktligen i en uppdaterad väsentlighetsanalys där de frågor där Fabege har störst påverkan och kan påverka mest definierats. Resultatet av analysen visar att följande områden är mest väsentliga för Fabege:

Hälsa och välbefinnande

  • Hälsa och säkerhet
  • Kompetensutveckling
  • Anställningsvillkor och mänskliga rättigheter

Läs mer >>

Klimatfrågor

  • Energieffektivisering
  • Materialval och säkra produkter
  • Miljörisker och marksanering
  • Utsläpp och avfallshantering

Läs mer >>

Tillsammans med andra