Energi och inneklimat

Fabege arbetar ständigt för att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Vi lägger även stor vikt vid att certifiera fastigheter, styra om till förnybar el och följa upp vattenförbrukningen.

Minskar energiförbrukning och klimatpåverkan

Fabege arbetar systematiskt med miljöfrågor och energieffektiviseringar, såväl när det gäller nybyggnationer som vid anpassningar av befintliga byggnader. Huvudansvaret för arbetet med att effektivisera energianvändningen ligger på respektive driftschef med stöd av energisamordnare.

Sedan 2002 har Fabeges koldioxidutsläpp minskat med över 95 procent, från cirka 40 000 ton 2002 till cirka 1 300 ton 2016.

Energioptimerar och konverterar

Detta har bland annat åstadkommits genom systematisk energioptimering, konvertering från olja till fjärrvärme samt konvertering från egna kylmaskiner till förnybar el, klimatneutral fjärrvärme och förändrat fastighetsbestånd har också bidragit till utvecklingen.

53% under genomsnittet för länet

Fabeges värmeanvändning 2016 var i genomsnitt 55 kWh/kvm Atemp graddagskorrigerat* vilket är drygt 53 procent under det genomsnitt som Energimyndigheten redovisar för Stockholms läns klimatzon. 

Med fokus på energioptimering är ambitionen att vara branschledande inom energieffektivisering.

Projekt för minskad energianvändning

Under 2016 har energieffektiviseringsarbetet utvecklats vidare, bland annat genom att energieffektiviseringsmålen brutits ner på fastighetsnivå. Resultaten av dessa syns ännu ej i statistiken då energiförbrukningen redovisas på årsbasis. Under året initierades ett tjugotal större energieffektiviseringsprojekt som förväntas bidra till ytterligare minskad energianvändning. Under 2017 kommer ett tiotal nya energieffektiviseringsprojekt att påbörjas.

Förnybar energi

All elkraft som levereras till Fabeges fastigheter är certifierad vindproducerad el från Vattenfalls nordiska anläggningar. Till fastigheterna i Solna och Sundbyberg levererar Norrenergi fjärrvärme och fjärrkyla märkt "Bra Miljöval", och i Stockholm köper Fabege klimatneutral fjärrvärme från Fortum.

Följer upp vattenförbrukning

Allt vatten som används i Fabeges fastigheter levereras av kommunala vattenverk. Beräkningsgrund för total vattenanvändning per källa utgörs av avläsning av verklig förbrukning per fastighet som sedan aggregeras till bolagsnivå i ett mediauppföljningssystem.

 

* Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år avvikit mot normal temperatur för en specifik ort. Med graddagskorrigering erhålls en energistatistik som tar hänsyn till och korrigerar för varmare och kallare perioder för orten, vilket möjliggör jämförelse från år till år.